Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Den 15 mars publicerade Svensk Betong en uppdaterad konsekvensanalys om den pågående cemtkrisen. Krisen uppstod den 6 juli 2021 då Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas täktansökan om ett nytt långsiktigt tillstånd för att få fortsätta bryta kalksetn i Slite på Gotland efter 31 oktober 2021.

Läs mer: Cementkrisen är inte över - uppdaterad konsekvensanalys och pressmeddelandet

Cementkrisen briserade den 6 juli när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att få bryta kalksten i Slite på Gotland. I december 2017 ansökte Cementa om nytt tillstånd. Den 17 januari 2020 fick Cementa tillståndet beviljat av Mark- och miljödomstolen. Domen innebar att domstolen gav Cementa ett tillstånd som gällde i tjugo år. Men den domen undanröjdes av Mark- och miljööverdomstolen beslut. Cementa har överklagat till Högsta Domstolen som meddelat att de ej beviljar prövningstillstånd. Cementas nuvarande täkttillstånd i Slite löper ut den 31 oktober i år.

För att undvika den värsta cementbristen har riksdagen den 29 september röstat igenom en särskild lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om en tidsbegränsad förlängning av nuvarande tillstånd. Detta för att möjliggöra för Cementa att bryta ur kvarvarande kalksten (motsvarande 8 månaders brytning). Lagändringen träder i kraft den 15 oktober 2021 och ger ett tillfälligt, om än nödvändigt, andrum. Framför allt undviker den det akuta byggstopp som annars blir verklighet redan i höst.

Regeringen fattade den 18 november beslut om Cementas ansökan om tillfällig förlängning av tillstånd enligt sk speciallagen. Tillfälligt tillstånd ges t.om. 31 december 2022 för att bryta ur kvarvarande mängd kalksten. 

Urbergsgruppen överklagade den 7 december regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen samt begärde också inhibering av regeringens beslut. Den 4 februari överklagade även Naturskyddsföreningen, men de har inte begärt inhibering. Domstolen meddelade den 15/2 att de avslår begäran om inhibering. Själva överklagande har ännu inte avgjorts och domstolen har meddelat att de inte idagsläget kan ge någon tidplan för när beslut fattas avseende överklagandet. Den 16 februari överklagade också Greenpeace regeringens beslut. Överklagandeperioden löpte ut den 18 februari.

Cementkrisen är inte över och det finns stora osäkerheter efter årsskiftet 2022/2023. Den sista december 2022 löper Cementas tillfälliga tillstånd ut. Cementa arbetar med nya tillståndsansökningar och med andra tillfälliga lösningar, t.ex. extern kalksten från Nordkalk, för att kunna tillverka cement. Möjligheterna till import av cement är starkt begränsade och tar flera år att få på plats. Vilket framgår av vår konsekvensanalys inlämnad till regeringen i juli 2021, vår uppdaterade analys i mars 2022 samt som också bekräftats av regeringens egna analyser i augusti 2021.

Här nedan finner ni information kring cementkrisen indelat olika kategorier. Händelser i kronologisk ordning är den ursprungliga sidan. Övriga rutor är indelat efter område.

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ta mig högst upp på sidan